#پ_2241 #مثال_حل_شده به 9گرم اسید با غلظت50% چقدر اب…

#پ_2241

#مثال_حل_شده

به 9گرم اسید با غلظت50% چقدر اب اضافه کنیم تا به اسید با غلظت 30%تبدیل شود؟

حل:

اسید با غلظت50 درصد یعنی در مخلوط اب با اسید 50 درصد آن اسید و مابقی اب است.
یعنی اگر 100 گرم محلول اب و اسید داشته باشیم 50 گرم آن اسید و

100-50=50

گرم آن آب است.

حال اگر 9 گرم اسید محلول با آب داشته باشیم با کمک ضرب یا تناسب

50%×9=50/100×9=4.5

گرم اسید و

9-4.5=4.5

گرم آن آب است.

اما اسید 30% یعنی در 100 گرم محلول30 گرم آن اسید و

100-30=70

گرم آن آب است.

حال باید ببینیم با 4.5 گرم اسید چند گرم محلول باید داشته باشیم

30/100= 4.5/□

□=100×4.5/30=15

گرم محلول خواهیم داشت.

اما ابتدا 9 گرم محلول داشتیم و اکنون15 گرم محلول داریم پس مابقی آن آب است

15-9=6

گرم آب اضافه کرده ایم.

《امانتدار باشیم 》

@mahdiahmadileedari.
@riazieducation96

پاسخی بگذارید