قطعا این یک کار مستقل نیست،چون در اوردن همین اداواطوار در…

قطعا این یک کار مستقل نیست،چون در اوردن همین اداواطوار در فرودگاه ج.ا نیاز به طی هفت‌خان رستم برای مجوز دارد.
این تلخک‌های اصلاحطلب اما ترجیح دادند این نمایش مضحک را بازی و دستمزدشان را بگیرند بجای پرسش از بزرگانشان که مسول این شرایط هستند و فرزندان خودشان هیچکدام ایران نیستند.
.دجالیت و دروغگویی از سروکولشان میبارد
.

پاسخی بگذارید