شما اگر یک کاری را چند بار انجام دهید بهتر متوجه می شوید…

شما اگر یک کاری را چند بار انجام دهید بهتر متوجه می شوید یا اینکه یک بار

———————————————-

سلام.باتوجه به مصرع ( کارنیکوکردن از پرکردن است.) تکراروتمرین در هرکاری باعث مهارت و پیشرفت درآن کارمیشود.

———————————————-

دانش آموزان اگر مفهوم کسر یا تکرار و تمرین کنند محاسبات کسر را بهتر یاد می گیرند

پاسخی بگذارید