راه فرار قلب ها را ببندید به دلتنگی اش نمی ارزه

راه فرار قلب ها را ببندید
به دلتنگی اش نمی ارزه

———————————————-

1139485125_285018

———————————————-

1139485125_285019

———————————————-

از زندگی خسته ام
مگه می شه ؟؟؟
زندگی به این شیرینی
بگو از زندگی خسته ام کردن

پاسخی بگذارید