دوستان شما فصل تقارن رو چطور شروع کردین؟

دوستان شما فصل تقارن رو چطور شروع کردین؟

———————————————-

من هنوز اعشارم 😭

———————————————-

کدوم استانی

———————————————-

به نام خدا گفتیم و شروع کردیم😂

———————————————-

حومه تهران

———————————————-

البته من هنوز مرور فصل اعشارم…نگران نباش

———————————————-

خب دیگه تعطیلی خوردیما
منم اعشارم

پاسخی بگذارید