تجمع مردم مھرستان مقابل فرمانداری در اعتراض به بستن…

تجمع مردم مھرستان مقابل فرمانداری در اعتراض به بستن کارتهای سوخت

اعتراض بە ظلم و فساد حق قانونی و شرعی مردم است

پاسخی بگذارید