با استفاده کردن گزاربه اخر کدام کلمه نهادحاصل می…

با استفاده کردن گزاربه اخر کدام کلمه نهادحاصل می شود؟تخم،خدمت،کار،سپاس

———————————————-

این سوال فکر می کنم کارگزار بشه چون کارگزار به معنی عامل میشه و میتونه به عنوان نهاد یک جمله بیاد
مثل
کارگزار به مشکلات معیشتی کارگران می پردازد .

———————————————-

ممنونم

پاسخی بگذارید