#ایران -این صدای ایران است دریای خروشانیم و سرباز ایستادن…

#ایران -این صدای ایران است
دریای خروشانیم و سرباز ایستادن نداریم
زنده باد ایران #زنده باد #آزادی

👊🏿مشی من #سرنگونی
.

پاسخی بگذارید