🔴 مزدوران خامنه‌ای بار دیگر درب سفارت آمریکا در بغداد را…

🔴 مزدوران خامنه‌ای بار دیگر درب سفارت آمریکا در بغداد را آتش زدند و پرچم خود را به دیوارهای سفارت برافراشتند

پاسخی بگذارید