ساده ترین آزمایش که برای توضیح عمل اصل برنولی میتوان…

ساده ترین آزمایش که برای توضیح عمل اصل برنولی میتوان انجام داد.شاید آزمایش زیر باشد
یک قیف شیشه ای که بطور وارونه در دست گرفته و یک توپ کوچک پینک پنگ را داخل قیف و وسط قیف بطور عمودی نگه دارید حالا از دهانه ی تنگ قیف به شدت به داخل آن بدمید.و دستتان را زیر توپ بردارید به نظر میرسر توپ‌دراثر نیروی باد با شدت به بیرون پرتاب خواهد شد ولی چنین اتفاقی نمی افتد واگر با شدت کافی به داخل قیف بدمید توپ در جای خود بطور معلق خواهد ایستاد

پاسخی بگذارید